بررسی مفهوم ايدئولوژي انقلاب و تاثیر آن بر رهبری و شیعیان و بررسی استراتژي غرب در مقابل ايدئولوژي ا

بررسی مفهوم ايدئولوژي انقلاب و تاثیر آن بر رهبری و شیعیان و بررسی استراتژي غرب در مقابل ايدئولوژي انقلاب اسلامي|30010340|vgz
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : بررسی مفهوم ايدئولوژي انقلاب و تاثیر آن بر رهبری و شیعیان و بررسی استراتژي غرب در مقابل ايدئولوژي ا

نقلاب اسلامي 24

فهرست:ايدئولوژي انقلاب در تفكر امام خميني (ره)مقدمهمفهوم ايدئولوژي و انقلابمباني معرفتي انقلاب در انديشه امام خميني (ره)انقلاب اسلامي و تأثير آن بر كارگزارنقش رهبرينقش امام خميني در روند ايدئولوژيك شدن تشيعايدئولوژي انقلاب اسلامي و تأثير آن بر شيعياناستراتژي غرب در قبال ايدئولوژي انقلاب اسلاميجمع بنديايدئولوژي انقلاب در تفكر امام خميني (ره)در قرنهاي اخير، بررسي زندگي اجتماعي انسان و تفكر درباره آن به طور سيستماتيك درآمده است. از آنجا كه تاسيس حكومت از دشوارترين اقدامات بشري است، به همين ميزان نقش خودباوري در بنا نهادن چنين حكومتي ارزنده تر جلوه مي كند. رابطه ايدئولوژي و انقلاب رابطه اي پيچيده است.مقدمهدر قرنهاي اخير، بررسي زندگي اجتماعي انسان و تفكر درباره آن به طور سيستماتيك درآمده است. از آنجا كه تاسيس حكومت از دشوارترين اقدامات بشري است، به همين ميزان نقش خودباوري در بنا نهادن چنين حكومتي ارزنده تر جلوه مي كند. رابطه ايدئولوژي و انقلاب رابطه اي پيچيده است. در زمينه سياست نيز هر دولتي با دقت از يك ايدئولوژي پيروي مي كند. اگر جمهوري اسلامي ايران را يك نظام ايدئولوژيك معرفي كنيم ريشه اين ايدئولوژي در فرهنگ ملي ايرانيان قرار دارد. بدون شك بايد اذعان داشت ايدئولوژي انقلاب از منظر امام (ره) با قبول تاكيد زياد بر عقل و مصلحت زماني و مكاني بر اجتهاد و تشكيل حكومت اسلامي نيز تاكيد دارند. حضرت امام (ره) مسير انقلاب خويش را منتهي به صراط مستقيم و نشأت گرفته از مفاهيم بلند قرآن و احكام اسلامي دانسته و الگوي حكومتي ايشان اقتباس از حكومت علي (ع) ذكر شده و به حق نيز با تعيين اين خط مشي در اين راه پرفراز و نشيب به درستي به سر منزل مقصود رسيدند.

مفهوم ايدئولوژي و انقلاباصطلاح ايدئولوژي به طرق مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. در زبان فارسي گاهي مترادف با مكتب اعمال مي شود ولي اغلب با همان مفهوم ايدئولوژي مورد استفاده قرار مي گيرد. ايدئولوژي در معناي عام آن تحليلي از قوانين رفتاري، بنياني است كه كل روابط انساني را در بر مي گيرد. عنصر متغيري كه به جدايي بين گروههاي اجتماعي منجر مي گردد، ايدئولوژي آنها يا به عبارت ديگر ساخت ارزش هر يك از گروهها است. (1) اما از واژه انقلاب استفاده هاي گوناگون و متفاوتي شده است. بطور كلي در رشته هاي مختلف علوم از تجربي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي نيز به عنوان دگرگوني و تغيير اساسي ياد مي كنند. در قرآن كريم هم انقلاب به معناي: «زير و رو شدن» آمده است.» (2) از نظر لغوي، انقلاب كه معادل لاتين (Revolution) است به معاني زيرآمده است: «حالي به حالي شدن، دگرگون شدن، برگشتن، تغيير و تحول، تغيير كامل و مشخص در چيزي، يك دور يا چرخش در افلاك و ستارگان را كه در يك دايره و با منحني مشخصي كه بازگشت به نقطه مركزي دارد. از نظر جامعه شناسي انقلاب به معناي يك تغيير ريشه اي و بنياني و عميق در جامعه و ساختهاي اجتماعي به ويژه زماني كه به صورت ناگهاني و اغلب با خشونت باشد بيان شده است. در جامعه شناسي، انقلاب داراي سه عنصر اساسي است:1 عملي ارادي در آن دخيل است.2 عامل تقدس و تعالي در آن نهفته است. بدين صورت كه هر دگرگوني را كه جنبه سقوط و نقص داشته باشد انقلاب نمي گويند.